KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ                                  

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Türk-Amerikan Derneği Kreş ve Anaokulu Iğdır olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ

Türk-Amerikan Derneği Kreş ve Anaokulu Iğdır olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Türk-Amerikan Derneği Kreş ve Anaokulu Iğdır olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Türk-Amerikan Derneği Kreş ve Anaokulu Iğdır’ın verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz; sunduğumuz bu hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek için:

 1. Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gerekliliklerini yerine getirmek,

 2. Öğrenci kayıt ve sair işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 3. İş başvuruları alımı, aday personel eleme, yeterlilik, uygunluk ve özlük bilgilerinin görülebilmesi,

 4. Kurumumuz ve öğrenci hakkında bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,

 5. Kurumumuzla ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.

 6. Kurumumuz tarafından yürütülen eğitim/öğretim faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi, ve hizmetin ifası ile kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanmasını sağlamak,

 7. Kurumumuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,

 8. Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş sürekliliğin sağlanması,

 9. Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

 10. Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

 11. Kurumumuzca ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

 12. Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi,

 13. Kurum güvenliğinin tesisi,  

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfından fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle Türk-Amerikan Derneği Kreş ve Anaokulu Iğdır,  başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP        

Kişisel verileriniz kurumumuz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, e-posta, şirket içi yazılım, şikayet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden) toplanacaktır.

 

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 1. Açık rızanızın bulunması,

 2. Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İş Kanunu, İSG Yönetmeliği, Vergi Usul Kanunu, Tüketici Kanunu vs.)

 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 4. Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,

 5. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

 6. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 7. Kuruluş olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,

 8. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir;

 1. Açık rızanızın bulunması,

 2. Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın.

 

Detaylı bilgi için “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”na bakınız.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Yukardaki amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz;  yurtiçinde bulunan denetleyici ve düzenleyici makamlar, başta Aile, Çaşıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,  şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan ve işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza,  şirketimizin danışmanları, ya da çözüm ortakları,  tedarikçilerimize, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde ilgili kişi, tüzel kişi olması halinde ise  yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre, Türk-Amerikan Derneği Kreş ve Anaokulu Iğdır’a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir: 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler;  Türk-Amerikan Derneği Kreş ve Anaokulu Iğdır tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

İnternet sitemizde ( yer alan “KVKK  Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Topçular Mah. 139 Sok. No:6 Merkez / Iğdır” adresine gönderebilirsiniz.

 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimizden gönderim öncesi talep edeceğiniz KEP ya da elektronik posta adresine, yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

 

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

Türk-Amerikan Derneği Kreş ve Anaokulu Iğdır

Adres:
Topçular Mah. 139 Sok. No:6 Merkez / Iğdır

Telefon:
 0 555 289 38 58

 Mail:
Gönderim öncesi talep edilmesi gerekmektedir.

KVKK BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

Sizi aramamızı ister misiniz?

TAD Preschool Iğdır Anaokulu hakkında bilgi almak istiyorsanız, sizi arayabiliriz. 
SİZİ ARAYALIM
SİZİ ARAYALIM